BESP

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش مدلی از پیشایند‌های مهم نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر، به … ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی NEO (فرم کوتاه)، مقیاس حمایت …

مقیاس نگرش نسبت به اعتياد توسط نظری (١٣٧٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٥ گویه می باشد. در مطالعه كريمي (١٣٩١) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه تأیید شده …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد از 35 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش مثبت به اعتیاد (16 سوال) و نگرش منفی به …

ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در. اﺻﻼح ﻧﮕﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ….. ﻧﻤـﺮه ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اﯾـﻦ. ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. داراي. ﺳﻪ.

نتیجه گیری: آموزش مهارتهای زندگی می تواند نگرش منفی نسبت به اعتیاد را در معلولین …. سازنده پرسشنامه براي سنجش نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر و تهیه مقیاس …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات در مورد پرسشنامه نگرش نسبت به …

ﺎب و ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﻘ. ﻖﻴ. (. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ … و ﻧﮕﺮش. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘ. ﻲ. وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺑﺎ اﻓـﺰا. ﻳ. ﺶ ﺗﺤﺼـ. ﻴ. ﻼت. واﻟﺪ …. زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﺘﻴـﺎد، ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺗﻮﺳـﻂ. واﻟﺪ.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ . 20. ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي. در ﭘﯿﺶ آز. ﻣﻮن. ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ. (. ﯾﻌﻨﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻨﺪ. ) را در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و از ﺑﻘﯿﻪ …

ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﯾـﻊ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻠﯿﻪ. داده. ﻫﺎ. از …. اﻧﺪ. ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﮕﺮش. ﻣﺜﺒﺖ. ﺗﺮي. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و. اﻋﺘﯿﺎد. دارﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ.

مقدمه: اختلال مصرف مواد، پدیده های اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن … نسبت به سایر پرسشنامه ها، آن را به ابزار مناسبی برای سنجش نگرش جوانان …

مقدمه: اختلال مصرف مواد، پدیده‌ای اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن … این مطالعه با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد انجام شده است. … پرسشنامه نسبت به سایر پرسشنامه‌ها، آن را به ابزار مناسبی برای سنجش نگرش جوانان …

پرسشنامه نگرش‌سنج نسبت به اعتیاد: برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مواد …

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دربردارنده مقیاس لیکرتی سنجش نگرش نسبت به سیگار است که در مجموع از ۳۲ گویه (با ضریب … مقیاس آمادگی به اعتیاد.

یکی از روشهایی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، بسیار مورد توجه قرار گرفته، … جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر استفاده شد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻋﺘﯿﺎد و ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺑﺠﻨﻮرد، اﯾﺮان. 4 … ﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 32. ﮔﺰاره. ا. ي ﻧﮕﺮش ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دسته بندی : پایان نامه و پروژه دانشگاهی » روانشناسی و مشاوره جزییات و دریافت توضیحات مختصر در مورد …

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند نسبت به پدر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

همچنین همبستگي منفی معنی داری بین معناي زندگي و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد. وجود داشت. نتایج حاكي از ….. ایــن آزمــون 32 ســؤالی پرسشــنامة نگــرش بــه مــواد: اســت. … نگــرش مســاعد و مطلــوب نســبت بــه اعتیــاد و مصــرف مــواد.

بنابراین دامنه نمرات فرد در این پرسشنامه بین 32 تا 160 درنوسان خواهد بود و کسب نمره بالاتر نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است.

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند نسبت به پدر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

پرسشنامه حاضر با هدف بررسی نگرش جامعه نسبت به اعتیاد، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 35 سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این …

36 به همراه توضیح مختصر آن [DOCX 22 KB] (6676 دریافت). پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر به همراه توضیح مختصر آن [DOCX 19 KB] (4952 دریافت) …

روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه نمونه آماری … جوانان نگرشی مدارا جویانه‌تری نسبت به مصرف موادمخدر دارند. داده‌ها نشان …

همچنین از بین 10 عامل نگرش فرد نسبت به اعتیاد، شناخت درمانی گروهی تنها …. در این پرسشنامه، ده عامل نگرش به اعتیاد شامل:نگرش نسبت به اعتیاد (18 سؤال)، نگرش …

پرسشنامه عوامل خطرساز و محافظت … خانوادگی نگرش والدین نسبت به مواد و گرایش به سویگار،. /2. =0 rو. 05. 0/ …. نگرش مثبت والدین نسبت به مصرف مواد اشاره کرد .(8.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر