BESP

پایان نامه تعیین رابطه ی رفتار حرفه ای معلمان با میزان اعتماد معلمان

پایان نامه تعیین رابطه¬ی رفتار حرفه¬ای معلمان با میزان اعتماد معلمان … محققان برای سنجش توسعه فرهنگ سازمانی با ابزارهایی از قبیل پرسش نامه فرهنگ سازمانی ( oci ) …

پایان نامه تعیین رابطه ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد موجود در … رفتار همکارانه از رابطه متقابل حماتی و حرفه ای در میان قشر معلمان …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اخلاق حرفه ای کارکنان و پروژه دانشجویی و گزارش … پایان نامه تعیین رابطه بین جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه آموزگاران مدارس … پایان نامه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع … روش تحقیق بررسی علل نارضایتی شغلی در بین معلمان خانم مقطع ابتدایی شهرستان ابهر.

پایان نامه بررسی رابطه بین فردی معلم و دانش آموز و تاثیر آن در پیشرفت … تصور و پندار معلمان درباره فرد و نحوه آشنایی شاگرد با معلمان و رابطه ای که بین معلم و … اولین هدف معلم باید برقرار کردن رابطه ی مطلوب ، دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد . … هنگامی که دانش آموزان به معلم خود اعتماد دارند و رفتار وی را قابل پیش بینی می …

هدف این تحقیق مقایسه اخلاق حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد بود. … ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می ….. ربیعی، محسن، (۱۳۹۳)، رابطه اخلاق حرفه ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روانشناختی معلمان در … رابطه ی اخلاق حرفه ای و هوش هیجانی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران، پایان نامه.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ. اي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. دﺑﯿﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ … ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻣﻌﻠﻤﺎن آن. ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در. ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن …. ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي ….. ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﻮاﻧﺎ. ﯾﯽ. ﻫﺎ ….. ﺣﺴﺎس. ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر. ي. اﺣﺴﺎس. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن. اﺣﺴﺎس. اﻋﺘﻤﺎد. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. رﻓﺘﺎري. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. **.

دانشکده … چکیده هدف این پژوهش تحلیل و تبیین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمی، از منظر شهید مطهری است. … بررسی تاثیر مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای ممیزان مالیاتی با میزان اعتماد سازمانی مودیان … چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه‌ی اخلاق حرفه ای و هوش اخلاقی با رفتار …

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد. شغلی معلمان در … فعالیت های عمده ی آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد و تحقق اهداف سازمان …. با. پزشکان در حرفه خود، و هم چنین معلمان در شغل و حرفه خود آن رفتارهای اخلاقی را رعایت ….. مدیران: پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی ساخته کرم دخت (۱۳۹۰) در پایان نامه ای. با …

در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت … اخلاق شغلي به ميان مي‌آيد؛ مانند: اخلاق پزشكي‌‌، اخلاق معلمي‌‌، اخلاق مهندسي و نظاير آن‌. … ه‍ ) اخلاق فردي‌‌، مسئوليت‌پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود‌‌، صرفاً به …. موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان) و حتي براي تعيين …

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ. ﺑﺮوز. ﺗﻌﺎرض. در رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن. و ار. ﺗﺒﺎط. آن ﺑﺎ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ،. اﻧﮕﻴﺰش … ﺗﻌﻴـﻴﻦ. اﻟﮕﻮﻳﻲ. ﻋﻠّ. ﻲ. ﺑﺮاي ﺗﻌﺎرض در رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ،. ﭘﻴﺮﺳـﻮن. ،. رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه و … ﻲ ﺗﻌـﺎرض. در رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن. : رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ و. اﻳ. ﺪﺋﻮﻟﻮژي. ﻛﻨﺘﺮل. 4/21 …… ﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳـﻚ ﻣﺠﺘﻤـﻊ. ﺻـﻨﻌﺘﻲ. ،. ﭘﺎﻳـﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ. …

حجم نمونه 355 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه و به صورت نمونه‌گیری تصادفی … معلمان مرد بیش از معلمان زن از داشتن احساس عدم منزلت در شغل خود دچار استرس میشدند. … تحقیقی با عنوان «رابطهی بین نوع رفتارهای دانشآموزان و معلمان با استرس کاری معلمان» به … 2) استرس شغلی دبیران در بعد فقدان رشد حرفهای تا چه میزان است؟

نامه. بررسی. و. تأیید. شد. و. پایایی. آن. با. محاسبه. ضریب. آلفای. کرونباخ. برای. پرسشنامه … ی. ها. ی. مشهود. آن. ها. نیست. امروزه. دانش. و. قابلی. ت. ه. ای. کارکنان،. روابط. با … تدوین استراتژی، رفتارهای فردی، عملکرد سازمان، رضایت شغلی، خالقیت و …. رابطه. اخالق. حرفه. ای. و. اعتماد. سازمانی. با. توانمندسازی. روانشناختی. معلمان. مدارس.

۹۸/۴/۱۶, دکتر وحيد چوپانكاره, طراحي مبلمان محيطي پايانه ي غرب تهران با رويكرد …. ۹۷/۱۲/۱۵, دکتر مجتبي اميري, تعيين مولفه هاي شايستگي شهردار در كلانشهرها( …. غالب و مغلوب و تعامل آن با قدرت در ابومسلم نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ گرايي نو …… دکتر سيدمحمد ميركمالي, بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران و عملكرد معلمان مدارس دوره …

. 2319 … مولفه اصلی صالحیت ارتباطی، شخصیتی، اخالق حرفه ای، تدریس، رفتارهای. اجتماعی، …

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی با میزان اعتماد … ترسیم هوشمندانه هدف ها و تعیین استراتژی های کارآمد (مامه رمضانی، 1389، 70). … با توجه به این که جو سازمانی دارای متغیرهای: حرفه ای، صمیمانه، بیگانه، حمایتی و … ایجاد روحیه ی قوی و اعتماد به نفس بالا در معلمان تنها به موارد مادی از جمله پرداخت پول …

ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ روي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ….. در ﭘﺎﻳﺎن از روﺳﺎي ﻣ ….. راﺑﻄﻪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. و. رﻓﺘﺎر. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺑﺎ. ﻴاﻧﮕ. ﺰش. دروﻧ. ﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. در. ﻴدﺑ. ﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. ﭘﺴﺮاﻧﻪ …… ﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ. ﻓﻠﺴﻔﻲ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ، ﻓﻠﺴﻔﻪ. ورزي، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺪرﻳﺲ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده و داﻧ …… ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا ا …

ﻫﺪف. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣـﺪارس. اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ. … ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ. اي. 97/0. و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻠﻤـﺎن. 83/0. ﺑـﻪ دﺳـﺖ. آﻣـﺪ. … ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ) ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. واژﮔﺎن ….. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻢ. ﺷﺎﻣﻞ. داﻧﺶ. و. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﺗﺪرﯾﺲ. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ …

آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بوده که با استفاده از … اس تاندارد های حرفه ای در فرایند تدریس نقش تعیین کننده در افزایش … از آن، ارزش های ی چون اعتماد، رفتار مناس ب کاری، انص اف و مهربانی ارتقا می یابند. چنین … کارایی در خدمات افراد درگیر در حرفه معلمی و ارائه راهنمایی های حرفه ای به آنان از طریق.

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته روانشناسی و علوم تربیتی … پایان نامه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه‌های اضطراب · پایان نامه …. دانلود پایان نامه:رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره …. دانلود پایان نامه ارشد : تعیین رابطه‌ی بین سبک های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی …

مقایسه بین قابلیت حرفه‌ای معلمان نشان داده است، معلمان با مدرک فوق‌لیسانس، سابقه خدمت … از سوی‌دیگر، میزان عملکرد تحصیلی و به پایان رساندن موفقیت‌آمیز یک تکلیف و رسیدن به …. مشارکت فعال در توسعه مهارت‌ها و رفتار اخلاق حرفه‌ای با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟ ….. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی.

. 326. (. برا. ي. آنکه معلمان.

اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. دﯾﻦ. داري در ﮐﺎر. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن …. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎ. ي آﻣﻮزﺷﯽ/. وﯾﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. /. ﺑﻬﺎر. 1397. ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ درون … ﺗﺮ. رﻓﺘﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ،. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿ. ﺎزﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ،. اﻋﺘﻤﺎد ….. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺳﺘﻌﺪاد. و. ﻧﻈﺎم. ارزﺷﯽ … 995. دﺳﺘﺮس در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد. ﺟﻬﺖ. ﺗﻌ …

ﺗﺪرﯾﺲ، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. … ﻧﺎﺷﻨﻮا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻨﻮات ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ و راﺑﻄـﻪ. ي ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑـﺎ.

ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان. 3 …. رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ. اي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﻮد اﺳﺘﺎدان اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﻧﺎﻣـﺔ. ﺳـﺒﻚ. رﻓﺘـﺎر رﻫﺒـﺮي ﺑـﺎردﻧﺰ و. ﻣﺘﺰﻛـﺎس. ) 1974(. و. ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﺔ. ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻋﺎﺑـﺪي. ) 1372(. ﺑﻮدﻧـﺪ … راﺑﻄﺔ. ﺳﺒﻚ. رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ. ي. ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﻼﻗ. ﻴﺖ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻣﺪارس. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. ﻣﻜﺎن. ﻫﺎ. و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ … ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠـﺎد. ﻛﻨﺪ. (. Ijaz and Intzar, 2013: 272. ). رﻫﺒﺮي ﻛﻼس درس. ،. ﺑﺎ ﻣﻴﺰان. ﺗﺄﻛﻴـﺪ. ﺑـﺮ … ﻣﻌﻠﻤﺎن. ،. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑ. ﻪ ﺻﻮرت. ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻛﺎر. ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﺤـﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻗﺮار دادن ﻳ …

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ. ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻴﻄﺎﻟﻲ …. ﻲ. ﺍﺳﺖ. (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺟﺰﺍﻳﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،. 1385. ). ﺗﻌﻬﺪ. ﺣﺮﻓﻪ. ،ﺍﻱ. ﺍ. ﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻓ.

ﻫﺪف. اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ. ﺧﻼﻗ. ﺖﯿ. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ. اﺛﺮ ﺑﺨﺸ. ﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ … ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺻﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و …. ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ (واﻋﻈﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، … اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (ﺗﻮﺳﻂ. ﺗﯿﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﭘ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر