BESP

پایان نامه تعیین رابطه ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد موجود در معلمان

پایان نامه تعیین رابطه¬ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد … گیری با 6 آزمون فرعی که رفتار مدیران و معلمان ابتدایی را مورد بررسی قرار …

پایان نامه تعیین رابطه¬ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد موجود در معلمان … رفتار همکارانه از ارتباط متقابل حماتی و حرفه ای در میان قشر معلمان حکایت می …

پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران …. پایان نامه رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در استخر های سر … پایان نامه بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی … پایان نامه تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در …

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی با میزان اعتماد در بین دبیران،در قالب Word و … به مدیریت مدرسه و یا دیگر کارکنان مدرسه ناشی از جو حاکم و شرایط موجود در مدارس ابتدایی … تاثیر جو سازمانی موجود را در به وجود آمدن اعتماد در معلمان پیرانشهر را مورد ارزشیابی قرار دهیم.

بین جوّ سازمانی و عملکرد مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد. … بین جوّ سازمانی مدارس با مدرک تحصیلی معلمان تفاوت معنی داری وجود ندارد. … رفتار کار کنان و اعضاء سازمان نیز یکی از عوامل تعیین کننده در بوجود آوردن جّو سازمانی می باشد. … فیزیکی، ساختمان، کمیت و کیفیت منابع انسانی و مادی موجود در آن محدود نمی شود …

اي ﻫﻮي و ﺳﻴﺒﻮ و ﺑﺮاي. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي از. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺸﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ. اي ژاف و. اﺳﻜﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ … ﺑﻴﻦ. ﺟﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪارس و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي دﺑﻴﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ … ﻲ و. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺛﺮوت ﻫﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن را. ﻛﺎرﻛﻨﺎن در. ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺶ و. ﻣﻬﺎرت و. اﻧﮕﻴﺰه. ﻫﺎﻳﺸﺎن …. ﻣﺪﻳﺮ. ﺑﺎز. اﺳﺖ و. رﻓﺘﺎر. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ . ﺟﻮ ﺑﺴﺘﻪ. : داراى وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎى ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ. ﺟﻮ. ﺑﺎز اﺳﺖ . اﻋﺘﻤﺎد و ﻧ …

16, 15, بررسی رابطه بین سبک مدیریت آموزشی و عوامل نگهداری با ادامه خدمت کارکنان …. 51, 50, بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران مدارس … 53, 52, ببرسی نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران درباره میزان رعایت اصول آموزش …. بر یادگیری بزرگ سالان شرکت کننده در دوره های بلند مدت سازمان مدیریت دولتی در سال …

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع …. در زمینه رابطه بین عوامل مرتبط با عملکرد و رضایت ارباب رجوع تحقیقات زیادی انجام … اثربخشي خود را با ميزان تحقق اهداف تعيين شده، بسنجد. ….. می‌رود پس از پایان دوره، بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد تا رفتار آنها را در جهت مطلوب …

۱۳۹۲ هستند که از بین آنها ۲۳۰ نفر به عنوان نمونه …. انجام وظیفه آنها در مشاغل محول شده و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود … است که ارزیابی کنندگان متعدد احتمالا رفتارهای گوناگونی را مشاهده کرده اند (جزنی، ۱۳۷۸ …

ﻧﺎﺷﻨﻮا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻨﻮات ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﯾﺎﻓـﺖ … ﻓـﺮدي و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿـﺰان … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻣﻌﻠـﻢ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه. ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي. او … ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﭘﻮل ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ….. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣ …

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ … اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ورزﺷﮑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. واژه. ﻫﺎي … ﻣﻮﺟﻮد از رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد در ورزش ﻣﺤـﺪود ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ. ….. ﯽ. ﺪﻣﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺑ. ﻣﻘ. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﯿﺰان. ﺿﺮﯾﺐ. ﻣﯿﺰان. ﺳﻄﺢ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻦ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﮐﻨﻨﺪه. B. ﺑﺘﺎ ….. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﯿـﺰان اﻋﺘﻤـﺎد زﯾﺮدﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ آﻧـﺎن، ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎ …

نتایج حاکی از آن است که خودکارآمدی جمعی بر رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد … که در چند دهه اخیر در زمینه مدیریت تحول‌آفرین؛ باورهای کارآمدی و باورهای جمعی معلم؛ عملکرد … بسیار محدود است و محقق از بستر این تحقیق در تلاش است با بهره‌گیری از …. دنهلم (2002) رابطه بین چهار متغیر رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد به همکاران، …

مادسیج با تیم تخصصی از محققین و اساتیدی که دارد موضوعات پایان نامه در … موضوع پایان نامه : بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان در ایران ….. فرضیات گروه A رابطه معناداری بین میزان مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش …. موضوع پایان نامه: تعیین و ارزیابی سطح موجود گرایش به بازار ( بازار …

9 راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ .8 ﺑﻴﻦ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ … رﻓﺘﺎر ﻛﺎر ﻛﻨﺎن و اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺟ ﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . … از ادراك ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟ ﻮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان در ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺟ ﻮ ﻣﺪارس … ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

رابطه ی مولفه های درون مدرسه ای و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب تحصیلی دانش … همچنین در مدل رگرسیون، متشکل از دو متغیر پیش بین با یک متغير ملاک، … شامل: جو مدرسه، محیط فیزیکی، مدیریت مدرسه، معلمان، مشاور و همسالان به عنوان مؤلفه های …. شد که در آن به بررسی کتاب ها، مجلات علمی، مقاله ها و پایان نامه های ارائه شده در ارتباط با.

ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻲ ﺷــﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ … ﺷﻐﻠﻲ» ﻓﺸﺎﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﻭ ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻲ …. ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ … ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﮔﺰﺍﺭﺷــﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ.

پایان نامه یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش …. پایان نامه تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض …. پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق ….. رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان.

رابطه ي هوش معنوي با ميزان رعايت كدهاي اخلاقي و كمال گرايي مديران ورزشي اموزش و پرورش …. بررسي رابطه بين توانايي كنترل فكر و اجتناب شناختي رفتاري با نشخوار فكر و …. روابط بين اعتماد درون سازماني وتعهد شغلي كاركنان ( مورد مطالعه : اداره كل بيمه … تعيين سهم نسبي مولفه هاي روانشناختي خلاقيت و توانمندي هاي روانشناختي در …

بررسي رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری مطالعه موردی …. خأل های موجود، شهرداری تهران توانست با تغییر رویکرد نظام مالی و اداری مدیریت شهری این … مطمئن در تعیین میزان سالمت اداری کشـورهای جهان، مالک معتبـری جهت ارزیابـی به شمار ….. مشمول بازرسی قرار داده شده است )آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی …

نتایج نشان داد، بین سبك رهبری خدمتگزارو مؤلفه های آن با تعهد سازمانی و مؤلفه های … مؤلفه قابلیت اعتماد و تواضع بیشترین تاثیر را به مقدار 39درصد بر متغیر … لذا مدیران به منظور افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان …. درصد از واریانس رضایت شغلی با رفتار توانمند رهبر قابل … آزمون فرضیه های، از پرسش نامه رهبری خدمتگزار )قلی.

حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متأهل مناطق2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول … یافتهها نشان داد که میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت … شواهد موجود نشان میدهد که متجاوز از 90% زنان و مردان جوامع مختلف به طور متوسط حداقل یک … آیا بین تحصیلات همسان زوجین و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟

عبارتست از يك جمله استفهامي كه رابطه موجود بين دو يا چند متغير را مورد بررسي … سوال‌هاي تفاوتي: اين سوال‌ها با تفاوت سطوح متغيرها سرو کار دارد. … کننده: (Moderator varable) متغير کيفي يا کمي است که جهت يا ميزان رابطه مين … ارزشهاي مديران …… تحقيق بوده و دستيابي به مطالب براي مطالعه کنندگان پايان‌نامه آسان‌تر خواهد بود.

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت …. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر ….. پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان …… رابطه¬ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در …

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی … مشخص می شود که ایران از بین ۶۲ کشور شرکت کننده در این آزمون رتبه های ۲۲ و ۳۲ را … وسیله ی تأكید تحصیلی و یادگیری، اعتماد به والدین و دانش آموزان به منظور …. ذبیحی حصاری (۱۳۹۲)، در پایان نامه خود تحت عنوان ارتباط خوش بینی معلم و اهداف.

در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و وﺳـﯿﻌﺘﺮﯾﻦ …. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣﺤـﺪود ﻫـﺴﺘﻨﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪارس و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ دﺑﯿﺮان راﺑﻄﻪ. ي ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد دارد . ﻣﯿـﺰان … ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ. ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣ. ﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. (. اﻋﺘﻤﺎد. ) در دو ﺳﻄﺢ ﻓـﺮدي و … ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ. 1،. ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ.. ، و ﮔﻔﺘﻤﺎن. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ … ﻛﻨﻨﺪه و. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻓﺮاد اﺛﺮ دارد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي … ﻴ. ﻂ ﻛﺎر، ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارﻧﺪ . از ﻃﺮﻓﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ …. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ….. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن. ” ، ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.

ﻲ. ﭘﻮر. 1. ﺣﺴﻦ اﻛﺒﺮزاده. ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر. 2. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ … ﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻧﮕﻴـﺰش اﻓـﺮاد و … ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه … ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاري ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و … ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. رﺿﺎﻳ …… رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در. ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن دا. ﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﻲ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ. ﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷ …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر