BESP

هندسه های تکرار شونده در کد هسته ای MCNP

کد های هسته ای آموزش کد های هسته ای. … رسم سطح مقطع; نمایش سه بعدی هندسه; نمایش سه بعدی هندسه تکرار شونده; ورود هندسه از اتوکد; فراخوانی مجدد فایل برنامه; تنظیمات …

200. کد. سه بعدی ترابرد …… های تکرار شونده، کاربرد زیادی در تعریف هندسه بر. ای انجام محاسبات …

کاربران کسانی هستند که کتاب آموزش کد MCNP را خریداری نموده اند و با استفاده … تکرار شونده قسمت دوم; ساختارهای تکرار شونده قسمت سوم; خطاهای هندسی; فایل XSDIR … روش های کاهش واریانس قسمت سوم; محاسبه طیف انرژی; محاسبه توزیع زاویه ای; محاسبه … محاسبه طیف پرتو ایکس مشخصه; محاسبات حفاظ; محاسبه درصد اتمی مواد در آلیاژ …

هسته ای هی توانی با هراجعه به وبگاه کارگاه هی رج در آدرس … آشنایی با هندسه تکرار شونده و شبکه ای … مباحث مربوط به نوترون های آنی و تاخیری … کاربردهای کد.

. 63. ، ﺳﻠﻮل ﺑﺘﺎوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ، ﻧﻤﯿﻪ. ﻫﺎدي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن، ﮐﺪ. MCNP. Oral 67 … ﻫﺎي واﭘﺎﺷﯽ دﯾﮕﺮ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﻪ …… ﺷﻮﻧﺪه در. ﺣﺎﻟﺘﮕﺬراي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ. ﺗﻌﺪادي ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻘﺎي …… ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ روش ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺣﻞ.

ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﻲ. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ، ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ ﻫﻨﺪﺳﻲ. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺎﻧﺘﻮﻡ. NCAT. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ …. ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻌ. ﺎﺩﻻﺕ، ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ. ) f. ) ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ. ﺁﻳﺪ . ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ …. MCNP. ،. GEANT4. ﻭ. EGS4. ﻭ ﻛﺪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘ. ﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ. ﻗﺒﻴﻞ.

. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎذب در ﻣﺤﻔﻈﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮاد. ﺷﮑﺎﻓﺖ. ﭘﺬﯾﺮ.

تصادفی بودن و تکرار طبیعی فرآیندها، مشابه فعالیت های انجام شده در … اصطلاح مونت کارلو در سال ۱۹۴۰ توسط فعالیت های فیزیکدانان روی پروژه بمب اتمی در آزمایشگاه … روش های کاهش واریانس در کد MCNP (محاسبات نوترونیک هسته یی) وجود … به کارگیری تالی ها و چشمه ها در هندسه های مکرر و تئوری اختلال و کاربرد آن …

ﺑﺮﭼﯿﺪن. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ. اي و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آن. ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣ. ﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪ. اي. اﺳﺖ . از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ …… اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات راﮐﺘﻮر و ﻣﺪار اول …… ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﮐﺪ. MCNPX. و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﺎﻓﺖ … ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ …… ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ. EP.

سی تی اسکن، روش های كاهش دوز لنز چشم، زاویه دار كردن گانتری، ولتاژالمپ اشعه ایکس، مونت كارلوکليد واژه: * )نويسنده مسئول( … های تجاری CT. بازسازی در دسترس )به عنوان مثال، بازسازی تكرارشونده مبتنی بر … بايد MCNPx اشعه ايكس که با استفاده از کد محاسبات هسته ای …. آن )مواد بكار رفته در ساخت تیوب، اندازه، ابعاد و آرايش هندسی.

حلقه های ساقه ای، نانواتصالات، لبه های چسبنده و طول های تکرارشونده از DNA ضروری ترین … این دستگاه قادر است مدل هندسی یک قطعه با سطوح وابعاد کاملاً نامشخص را با دقت بالا در محیط‌های … موضوع: فنی و مهندسی > مهندسی هسته ای … طراحی الگوریتم بهینه جهت تلفیق سلول‌های تصاویر CT به ورودی کد MCNP درطراحی درمان مونت کارلو …

پیاپی 81 (پاییز 1396). پیاپی ۸۱ (پاییز ۱۳۹۶) … بررسی نوترونی هدف های تلاشی شکاف پذیر در سیستم های واداشته با شتاب وام دهنده.

ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي. ﻫﺎي ﻣﺼﺮاﻧﻪ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺮوز. ﻣﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪ. اي اﺣﯿﺎ ﺷﺪ. آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎ …… ﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﯾﮏ راﮐﺘﻮر ﻣﺎژوﻻر. ﮐﻮﭼﮏ ﺑ. وﺳﻪ. ﯿﻠﻪ ﮐﺪ. MCNPX … ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ راﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎژوﻻر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ. در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻨﮏ. ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ آب ….. ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ. و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل دو ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ. ) 2(. و. ﺟﺪول. ) 3(. دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﺪول. ) …

فرمی برای ماده هسته ای متقارن وماده نوترونی … درطول کانال خشک رآکتور MNSR با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تجربی … نوسانگر پارامتریک اپتیکی همزمان فمتوثانیه با نرخ تکرار بالا در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک با …

كدها. ي. هسته ا. ي. 3. 48. زيف. ي. ك بهداشت. راديو ايزوتوپها و كاربرد. هاي صنعتي. آنها. 3. 48. آشكارسازي. 100746471. الكترونيك هسته اي. 3. 48. آشكارسازي. تابشها. زيف.

هندسه در MCNP . …. فصل پنجم شبیه سازی قلب VVER 1000 با استفاده از کد MCNPX. ….. منابع هیدرولیکی نیز که مربوط به منابع انرژی تجدید شونده هستند مورد استفاده قرار می گیرند. …. عضويت سريع. نام کاربری. رمز عبور. تکرار رمز. ایمیل. کد تصویری …

انرژی آشکارساز HPGe بااستفاده از کد MCNP و نتایج …

II. ژورنال: تابش و فناوری هسته ای 2017. ابوالفضل … از محدودیت های این کد این است که هندسه چشمه و محیط آزمایش پرتوگیری پولک‌ها در آن قابل تعریف نیست. در این مطالعه، … بازسازی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با الگوریتم های تکرار شونده. پایان نامه …

طراحي باتري هسته‌اي قلب با عمر طوالني‌ …. طراحي برنامه هاي نمونه گيري رد يا قبول انباشته اي تحت خطاي بازرسي ثابت …. طراحي بهينه رمزنگار تكرار كننده‌هاي راديويي ميدان نبرد …. طراحي بهينه هندسه سيستم تعليق مك فرسون براي يك خانواده محصول بر مبناي نظريه ….. طراحي دستگاه PGNAA براي سنجش كلر آب با استفاده از كد MCNPX.

4C …. هيدروديناميكي و ترموديناميكي ذخيره سازي و برداشت گاز طبيعي در مغارهاي نمكي ، با هندسه مشخص …… شبيه¬سازي روش كنترل تكرارشونده در بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) براي بهبود …

. ﻣﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍﺷﺒﺎ ﻭ. ﺩﺭﺳﻠﻬﺎﻭﺱ …… ﺑﻮدن، ﺗﻜﺮار. ارﺗﻘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ. ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي. د. ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎ. و وﻟﺘﺎژﻫ. ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﺣﺴﺎﺳـ. ـﺮا. ي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻣ …. ﺳﺘﻮن ﻫﺮ ﻛﺪ. ﺪﻧﺪ. و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳ. د ا. ﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺮ. ﺘﺎرﻫ. ﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻲ. ﺻﺮ ﻛ …

معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری ها (چکیده)

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر