BESP

هرکه از ظن خود شد یار من /از درون من نجست اسرار من

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من. سر من … کسی می‌تواند از درون من با من ارتباط برقرار کند که یا هم طراز با من باشد یا بالاتر از من.

هرکسی از ظن خود شد یار من. از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من دور نیست. لیک چشم و گوش … هر که را جامه ز عشقی چاک شد. او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای …

هر كسي از ظن خود شد يار من. از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله‌ من دور نيست. ليك چشم و گوش را آن نور نيست. آتشست اين بانگ ناي و نيست باد. هر كه اين آتش ندارد …

هر کسی از ظن خود شد یار من از دورن من نجست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیک چشم و گوش … نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و …

مثنوی مولانا. … آتش است این بانگ نای و نیست باد ** هر که این آتش ندارد نیست باد; This noise of the reed is …

یک نفر است و آگاه نیست که … حسّ ها و عقل هاشان در درون

6) هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من. 7) سر من از ناله من … 11) نی حریف هر که از یاری برید / پرده هایش پرده های ما درید. 12) همچو نی …

نِی حریفِ هرکه از یاری بُرید. پردههـایش پردههـای ما …

هر کسی از ظن خود شد یار من, از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من … آتشست این بانگ نای و نیست باد, هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشقست …

هرکسی از ظن خود شد یار من. از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من دور نیست. لیک چشم و گوش را آن … نی حریف هرکه از یاری برید. پرده‌هااش پرده‌های ما درید. همچو نی زهری و …

هرکسي از ظن خود شد يار من. از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نيست. ليک چشم و گوش را … ني حريف هرکه از ياري بريد. پرده هااش پرده هاي ما دريد. همچو ني زهري و …

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالهٔ من دور نیست لیک چشم و گوش … هر که این آتش ندارد نیست باد این اشعار از مولوی است.

هرکسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من دور … آتشست این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشقست کاندر نی فتاد …

معنی: وقتي كه اين ني به صدا در مي آيد و از درد دوري و فراق خود شكوه مي كند به آن گوش فرادار. پيام : ناله ي آدمي به … 6 هركسي از ظن خود شد يار من از درون من نجست اسرار من.

ظّن : گمان …

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالهٔ من دور نیست لیک چشم و گوش را آن … نی حریف هرکه از یاری برید پرده‌هااش پرده‌های ما درید همچو نی زهری و …

مولانا بارها در جاهای دیگر مثنوی نیز خود را به نی و چنگ تشبیه کرده است. ما چو چنگیم و تو … هر که از اصل خود دور مانده است سعی می کند به روزگار وصال خود باز گردد. البته این تکاپو … هر کسی از ظن خود شد یار من // از درون من نجست اسرار من (6). نظر غزالی …

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من … آتشست این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشقست …

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالهٔ من دور نیست لیک چشم و گوش را آن … نی حریف هرکه از یاری برید پرده‌هااش پرده‌های ما درید همچو نی زهری و …

… ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالهٔ من دور نیست لیک … می فتاد نی حریف هرکه از یاری برید پرده‌هااش پرده‌های ما درید همچو نی زهری و …

از درون مـن نـجُـسـت اســرار مــن. هر کسی از ظـِّن خـود شـد یـار من. لیک چشم و گوش را آن نور … نی حــریفِ هــر کـه از یـاری بــُرید. همچو نی دَمساز و مشتاقی که …

هرکه بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته …. من نجست اســـرار من. هر كس از روي وهم و گمان خود با من يار و همراه شد، ولي هيچكس از اسرار درون من واقف نشد. ظنّ …… ( 6) هر كسى از ظن خود شد يار من از درون من نجست اسرار من . ممكن است شكايت …

… تو بشم که اینقدر قشنگ گفتی: هر کسی از #ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من … هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشقست کاندر نی فتاد

هرکسی از ظن خود شد یار من. از درون من نجست اسرار من. سر من از نالهٔ من دور نیست. لیک چشم … جوشش عشقست کاندر می فتاد. نی حریف هرکه از یاری برید.

هركسى از ظنّ خود شد يار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالۀ من دور نيست … آتش است اين بانگ ناى و نيست باد هركه اين آتش ندارد نيست باد آتش عشق است كاندر نى …

1.7 هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من. 1.8 سر من از ناله ی من … 1.10 آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد. 1.11 آتش عشق …

هر کسي از ظن خود شد يار من وز درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نيست ليک چشم و گوش را آن نور نيست. ني، حريف هر که از ياري بريد

هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالهٔ من دور نیست لیک چشم و … هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشقست کاندر نی فتاد

بازگردانی: هنگامی که نی بانگ بر می‌آورد و از درد دوری و جدایی خود گله می‌کند به آن گوش فرادار. پیام: ناله آدمی … هر کسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من. ظنّ: گمان و … آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد، نیست باد. نای: نی …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر