BESP

مقاومت القایی در ویروس های گیاهی

اغلب ویروس‌های گیاهی و جانوری با رمزگذاری پروتئین‌های مهارکننده خاموشی ژن پس از ترانویسی از خود محافظت می‌کنند. استفاده از مقاومت به‌واسطه RNA یکی از روش‌های …

ویروس‌های گیاهی از عوامل محدود کننده در کشاورزی به شمار می‌روند. … در این تحقیق امکان القای مقاومت نسبت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) با استفاده از ترادف …

ایجاد مقاومت در گیاهان یکی از موثرترین. روش ها در مبارزه با بیماریهای ویروسی می باشد. بر همین اساس امكان القای مقاومت میزبانی در خیار عليه. ویروس با محلول های …

اغلب ويروس هاي گياهي و جانوري با رمزگذاري پروتئين هاي مهاركننده خاموشي ژن پس از ترانويسي از خود محافظت مي كنند. استفاده از مقاومت به واسطه RNA يكي از روش هاي …

Vol. 4(2), 2015. 64. ژﻧﺘﻴﻚ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺑﻪ. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻓﺮﻳﺪه ﻓﺮح. ﺑﺨﺶ. و. اﻣﻴﺮ. ﻣﺴﺎح …. ﻣـﺜﻼً آﻟـﻞ. ﻫـﺎي ژن. eIF4E. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻛﻪ. ﻣﺴﺌﻮل. ﻣﻘﺎوﻣ. ﺖ. ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. از. ﭘﻮﺗﻲ. وﻳﺮوس. ﻫﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ،. ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد … ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ اﻟﻘﺎﻳﻲ اﺳﺖ . ﻧﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ …

ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي. را. در راﺳـﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ….. اﻟﻘﺎي داﺋﻤﻲ. PTGS. از ﻃﺮﻳﻖ. CP. و ﻳﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ژﻧـﻮم. وﻳـﺮوس ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ آر.

aminobutyric acid or tobacco necrosis virus.

ویروس. های گیاهی،. عملکرد ژنها،. پروتئین های نوترکیب. چکیده. کاربرد ناقل. های ویروسی گیاهی …… توان انتظار القای بیان این ژن با مقاومت به مواد ش. یمی. ایی. در گیاه …

مقاومت …

این ویروس متعلق به جنس Potyvirus و خانواده ویروس‌های گیاهی به نام Potyviridae است … اسید در القای مقاومت به ویروس‌ها در گیاه سیب‌زمینی گزارشی منتشر نشده است.

ﻫﺎﻱ. PR2. ﻭ. PAL. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ. Acidovorax avenae subsp. Avenae. ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩ …. ﻫﺎﻱ. ﺩﻓﺎﻋﻲ. ﮔﻴﺎﻩ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﺩﻧﺒﺎﻝ. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ. ﺑﺎ. ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﺮ. ﻳﺎ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ. ﺩﻳﮕﺮ،. ﺩﺭ. ﮔﻴﺎﻩ. ﺍﻟﻘﺎ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ …. ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻗﺎﺭﭼﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ. ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.

شناسایی علایم ناشی از ویروسهای گیاهی در میزبان آلوده شدن گیاهان به بیماریهای …. بررسی مقاومت القایی ثابت كرده است كه پدیده القای مقاومت گیاهان در برابر عوامل …

شناسايي، تعيين پراکنش و بررسي خصوصيات مولکولي ويروس هاي موزاييک … امروزه بررسی پدیده مقاومت و فعال شدن مکانیسم های دفاعی گیاه به کمک روش های …. بررسی امکان القای مقاومت به روش شیمیایی یا بیولوژیکی در گیاهان …

بیماری های ویروسی مسئول بروز نیمی از بیماری‌های اپیدمیک در گیاهان می‌باشند که … شواهد متعدد حاکی از پتانسیل قابل توجه القای مقاومت در گیاهان در برابر ویروس‌ها با …

اصطلاح مقاومت القایی سیستمیک (ISR) که در برگ های گیاه بروز می … یک اصطلاح رایج برای مقاومت سیستمیک در گیاه نسبت به ویروسها می باشد.

هدف: گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) تنها منبع تجاری از آلکالوئیدهای دارویی … خاموش سازی القایی با ویروس (virus induced gene slencing) یکی از روش های سریع برای خاموشی ژن … هر دو ناقل مقاومت به آنتی بیوتیک کانامایسین را دارند.

می. نمايد. ويروس. های گیاهی تنوع. بسیاری داشته و. دارای ويژگی. هايی هستند که آن …. پروموتر دائمی يا القايی خارجی بیان شود. اين ….. ايجاد مقاومت در.

کدام ماده باعث القای مقاومت سیستمیک اکتسابی (SAR) در گیاهان می شود؟

گیاهی، علایم شناسی و دامنه میزبانی، خالص سازی ویروس های گیاهی، ایمنی ….. جازمونیک و اتیلن، مقاومت های القایی SAR و ISR، مرگ سلولی برنامه ریزی …

گیاهی، علایم شناسی و دامنه میزبانی، خالص سازی ویروس های گیاهی، ایمنی ….. جازمونیک و اتیلن، مقاومت های القایی SAR و ISR، مرگ سلولی برنامه ریزی …

مقاومت در گیاهان …

ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮﻭﺗﯿﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ. ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺳﺒﺐ … ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻟﻘﺎﯼ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ RNA ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮﯾﻦ.

پروتئین پوششی ویروس های گیاهی کدام وظایف را به عهده دارد؟ …. ۳۴ کدام مورد، از وقایع مهم بعد از القای مقاومت سیستمیک اکتسابی (Systemic …

سخنرانی دکتر نرگس مجتهدی، عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان «ایجاد مقاومت نسبت به ویروسهای گیاهی با استفاده از تکنولوژی MicroRNA …

ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه. ﺑ. ﻮده. اﺳﺖ. واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : وﯾﺮوس … اﻟﻘﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﯾﺎ. ISR. در ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن.

مقاومت میزبانی

Cucumber mosaic virus (CMV) is one of the plant pathogen viruses with … ایجاد مقاومت در گیاهان یکی از موثرترین روش ها در مبارزه با بیماری های ویروسی می باشد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر