BESP

مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی

توضیحات:مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مرجع …

دانلود مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مرجع …

دانلود مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله …

توضیحات:مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، همراه با فایل pdf …

نام فایل: مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی! تحقیق بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن و ماسه رودخانه ها …

ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرداري در … ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫـﺎي اردﺑﻴـﻞ، ﺧﻠﺨـﺎل، … ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس در ﺟﻬـﺖ … ﻛـﺎرﺑﺮد روش ﻫـﺎي رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي و ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ …… ﻣﻘﺪار اﻳﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺎزي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. A¯.

شده است. واژگان کليدي: تاپسیس، مجموعه فازی، اولویت. بندی، بخش خدمات، سرمایه … ای. سرمایه. گذاری با استف. اده از رویکرد تصمیم. گیری چند. معیاره فازی). 1 … بندی را پایه …. حل ایده. آل مثبت و راه. حل ایده. آل منفی به منظور رفع مشکل. محاسبه. دوباره وزن ….. )عدد. فازی مثلثی(. باشد. ،. بنابراین با توجه به معیار. ها، رتبه. بندی فازی …

فصل 2 … مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و …

توضیحات:مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی، در قالب فایل word و در حجم 14 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مرجع …

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ….. ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺮاﯾﯽ، ﺻﻮرﺗﮕﺮاﯾﯽ و ﺷﻬﻮدﮔﺮاﯾﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و … وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت، دﻻﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای.

رﯾﺰي. ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران … اﺳﺎس ﺣﻮزه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان، ﻧﻮع ﺑﺤﺮان و ﯾﺎ ﺣﻮزه اﻗﺪام ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. …. ﺎي. ﺷﻬﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه …. ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺪه آل ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: … ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻔﺮوض را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد.(.

ترويجي اعطا شده است. …. رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های وابسته به مراکز رشد ▫. با استفاده از تکنيک تاپسيس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری يزد ….. هدف اين مقاله تعيين الزامات مورد نياز براي تشکيل مناطق ويژه و يا …… از گزينه ها از ايده آل مثبت فازي و ايده آل. منفي …

و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﺎری، ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺶ از ١٠٠ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺪود ۴٠ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ …… ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﯾﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻓﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ….. دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ای و ﺧﻮاص ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ….. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﻣﺜﻠﺜﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﺋﻮ و وﯾﻮ (۲۰۰۰) و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬ …

اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه. ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ. دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺎوه ﺷﻤﺎﻟﯽ و. ﺟﻨﻮﺑﯽ، اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /5. /7. 92 … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. 29 … ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﭘﺎﯾﺪاري روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ و ﺿﺮﯾﺐ. ﻧﺎﻣﻮزون ﻣﻮرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﯾﺎﻓﺘﻪ … دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ. ….. و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ. اي ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از راه. ﺣﻞ اﯾﺪه. آل ﻣﺜﺒﺖ. و دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از راه. ﺣ …

مقاله ترجمه شده رتبه بندی ناحیه ای اعداد فازی بر پایه نقاط ایده آل مثبت و منفی. fuzzy ranking,اعداد فازی,ترجمه,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع فازی,دانلود …

حداقل، میانگین و حداکثر فازی (W) و همچنین شاخص میزان تقاضا برای گردشگری در منطقه و … عرضه محصول گردشگری که پردازش شده هر محیط می باشد روندی مستمری را از جریان در آمد و …. گسترده جهانی و نقشی که بر توسعه سیاست های منطقه ای و محلی دارد، دارای اهمیت است …. رتبه گزینه در برابر … راه حل های ایده آل مثبت ( ) و ایده آل منفی.

سنجش و. رتبه. بندی مناطق شهرداری تهران از لحاظ ميزان. اعتماد. اجتماعي. به مديريت شهر. ی. به روش تاپسيس فازی. است . جامعه. پژوهش، مناطق. 11. گانه شهر تهران بوده است.

فهرست مقالات انگلیسی ترجمه شده رایگان رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد برق … AHP فازی برای تعیین وزن نسبی معیارهای ارزیابی و TOPSIS فازی برای رتبه بندی …. استراتژی های فروش را عملی کنیم: ارزش پایه ای فروش و نقش محوری فروشنده و …… سیلیکای تزیین شده با نقاط کوانتومی SnO2 برای حذف سریع رنگ کاتیونی از …

)لذا امروزه یکی از مشکلات اساسی توسعه ی فضایی و ناحیه ای، گسیختگی سازمان … در قسمت دوم پژوهش برای رتبه بندی و تعیین سطح درجه توسعه یافتگی …. برخی، توسعه را هدفي في النفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزشهای هر کشور، متفاوت …. این اصل استوار است که گزینه انتخاب شده کمترین فاصله را از گزینه ایده آل مثبت و …

ﺎﻣﻪ. رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ. زداﯾـﯽ در ﻣﯿـﺎن. ﻣـﺪت و ﮐﻮﺗـﺎه. ﻣـﺪت. ﺻﻮرت. ﺑﻨﺪی. ﻣﯽ. ﺷﻮد … ای. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. اﻟﮕﻮﯾﯽ. اﺋ ار. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑ. ﺘﻮان ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﺑﻮدﺟـﻪ ….. ﻣﻌﺪل اﻫﻤﯿﺖ دوﺑﻪ دو ﺑﻪ. ﻃﺮﯾﻖ رﺗﺒﻪ. ای. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ. آن در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آورده ﺷﻮد …. ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه. آل ﻣﺜﺒﺖ. {(. ,(). )} ٢. ١. Jj. Minv. Jj. Maxv. A ij ij ε ε. = +. ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪه. آل ﻣﻨ …

مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم پايه، مهندسي، كشاورزي و …

آل مثبت. ) (. و جواب ايده. آل منفی. ) (. را براي اعداد فازي. مثلثی از طريق رابطه). 1 …. به نقاط مختلف جهان؛ انتشار و توزيع روزنامه و ايجاد شبکه … شده. بود . همچنین شركت رسانه. اي پورتلند. 2. در سال. 2311. رتبه. بندي. از. قدرت …… ترجمه سیدرضا میرطاهر،.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي و ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي … ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪات زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي … ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ … آل. ﻣﺜﺒﺖ. و. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﻓﺎﺻﻠﻪ. را. از. ﻧﻘﻄﻪ. اﯾﺪه. آل. ﻣﻨﻔﯽ. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . Fuzzy Analytical …… رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي. ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪل. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن. و آﻧﺎﻟﯿﺰ. ﺳﻮات. و. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي …

بیست. وچهارم. /. زمستان. 1931. رتبه. بندی. تورش. های. رفتاری. سرمایه … ای رفتاری سرمایه گذاران در مواجهه با اخبار و شایعات مرتبط با مذاکرات …. (0. تورش بر پایه شهود. 9. یا قاعده حساب سرانگشتی. 1. دسته. بندی شده. اند. …. مالحظه این نکته که ترجمه ….. آل مثبت و ایده. ال منفی. : برای تشکیل گزینه ایده. آل مثبت. (A+(.

شده در. هتل. ها. با رویکرد. BSC. فازی. یم. باشد . شناسایی نقاط ضعف و …. رتبه. بندی اهمیت شاخص. های ارزیابی عملکرد خدمات ارائه. شده توسط هتل با ….. در این پژوهش به این. مسئله پرداخته شده است که آیا شعبه. ای از بانک. ها که کارت ….. فاصله تا ایده آل مثبت. فاصله تا ایده آل منفی. Cli. رتبه. رضایت مهمانان هتل. 690. 6/ …… ترجمه پرویز.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر