BESP

غزل سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند

هفت خوان عشق · شهریار » گزیدهٔ غزلیات. سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند. جلا و جوهر این بوالعجب گدایان بین.

هفت خوان عشق : سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند.

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند جلا و جوهر این بوالعجب گدایان بین که جلوه گاه جلال و جمال پادشهند برون رو از خود و آنگه درون میکده …

ز جوي آب بقا هم به چابکي بجهند سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند که جلوه‌گاه جلال و جمال پادشهند جلا و جوهر اين بوالعجب گدايان بين که خرقه‌ها همه …

هفت خوان عشق. سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوي آب بقا هم به چابکي بجهند. جلا و جوهر اين بوالعجب گدايان بين. که جلوه گاه جلال و جمال پادشهند. برون رو از خود …

باده وحدت. شاخه. گزیدهٔ غزلیات. سر برآرید حریفان که سبوئی بزنیم. خواب را رخت بپیچیم و … سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوی آب بقا هم به …

بارگاه حافظ : شبها به کنج …

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند, ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند. جلا و جوهر این بوالعجب گدایان بین, که جلوه‌گاه جلال و جمال پادشهند. برون رو از خود و آنگه درون …

4, گشودی چشم در چشم من و رفتی به خواب اصغر. 5, روی در …. 89, ای تو دیوانه که هر بیتش یکی دنیا غزل … 132, سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند.

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوی آب … که خرقه ها همه اینجا به رهن باده نهند … بی‌صورت و حرف از جان بشنو غزلی دیگرذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر.

غزل شماره ۵۴: نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند. غزل شماره ۵۵: روشنانی که به تاریکی شب گردانند. 1. غزل شماره ۵۶: سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. 1. 1.

گشودي چشم در چشم من و رفتي به خواب اصغر. 4. روي در کعبه … نامه زد بوم از خراسانم که گلشن نيز رفت. 7. اي خدا هر خبري … اي کعبه دري باز به روي دل ما کن. 14 …. اي تو ديوانه که هر بيتش يکي دنيا غزل. 89 … سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. 132.

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوی آب … روشنانی که به تاریکی شب گردانند . … برچسب ها:شهریار، شمع و پروانه، عاشقان، گل عاشق، تنها، غزل، شعرهای شهریار،.

بهار زندگانی طی شد و کرد آفت ایام****به من کاری که با سرو و سمن باد خزانی کرد قضای آسمانی بود … نکند بی خبر از ما به در خانه پیشین****به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد …. سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند****ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند

ﻏﺰل. ١. اﻻ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺎﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ. ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺁﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ. هﺎ. ﺑﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻓﻪ. ای ﮐﺎﺧﺮ ﺻﺒﺎ زان ﻃﺮﻩ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ….. ﻓﺮق اﺳﺖ از ﺁب ﺧﻀﺮ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﺟﺎی او اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺁب ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺶ اﷲ اﮐﺒﺮ ….. ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻮﮐﺶ اﻳﻦ دﻳﺮ رﻧﺪﺳﻮزم و ﺑﺲ. ﺑﺴﺎ ﺳﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐ …… ﻏﺶ و ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮش دو دام رهﻨﺪ. ﮐﻪ زﻳﺮﮐﺎن ﺟﻬﺎن از …

۷ الا یا ایها الساقى ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نموداول ولى افتاد مشکلها. … هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده ء عالم دوام ما ….. فرقست از آب خزر که ظلمات جاى اوست تا آب ما که منبعش اللّه اکبرست ….. روان تشنه ء ما را به جرعه اى دریاب چو مى دهند زلال خضر ز جام جمت

غزل شماره ۵۶ هفت خوان عشق. سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند ز جوی آب بقا هم به چابکی بجهند جلا و جوهر این بوالعجب گدایان بین که جلوه گاه جلال و جمال پادشهند

هفت خوان عشق: سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند.

غزل شماره 8: جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را · غزل شماره 9: … غزل شماره 19: ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است … غزل شماره 56: سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند.

گشودي چشم در چشم من و رفتي به خواب اصغر. 4. روي در کعبه …. اي تو ديوانه که هر بيتش يکي دنيا غزل. 89. ندانم اين جهان … سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. 132.

ﺑﺮدﻧﺪ ﺻﺒﺮ از دل ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎ را. ز. ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺟﻤﺎل ﯾﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨ. اﺳﺖﯽ. ﺑﻪ. آب و رﻧﮓ و ﺧﺎل و ﺧﻂ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ رو. ي. زﯾﺒﺎ را. ﻣﻦ … ﮐﺲ ﻧﮕﺸﻮد و ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣ. ﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ را. ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. ﮔﻔﺘ. ﯽ. و در ﺳﻔﺘ. ﯽ. ﺑﯿﺎ و ﺧﻮش ﺑﺨﻮان ﺣﺎﻓﻆ. ﮐﻪ …… ﻣﻦ ﺳﺒﻮﮐﺶ اﯾﻦ دﯾﺮ رﻧﺪﺳﻮزم و ﺑﺲ. ﺑﺴﺎ …… ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻏﺎﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻓﻠﮏ. ﮐﻪ. ﮐﺲ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﺳﺘ. ﯽ. از اﯾﻦ دﻏﺎ ﺑﺒﺮد. ﮔﺬار. ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺎت. اﺳﺖ ﺧﻀﺮ راﻫ …… ﺑﺎده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻧﻪ ﻣﺮد رﻫﻨﺪ.

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند · ز جوي آب بقا هم … بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند · به گوشم ناله‌ي … گر من از عشق غزالي غزلي ساخته‌ام · شيوه‌ي تازه‌اي از …

2. ﻏﺰل. 1. اﻻ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﻲ ادر ﻛﺎﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ. ﻛﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﻟﻲ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﻜﻞ. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺑﻮي ﻧﺎﻓﻪ. اي ﻛﺎﺧﺮ ﺻﺒﺎ زان ﻃﺮه ….. ﻓﺮق اﺳﺖ از آب ﺧﻀﺮ ﻛﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﺟﺎي او اﺳﺖ. ﺗﺎ آب ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﺶ اﷲ اﻛﺒﺮ ….. ﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻮﻛﺶ اﻳﻦ دﻳﺮ رﻧﺪﺳﻮزم و ﺑﺲ. ﺑﺴﺎ ﺳﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ …… ﺑﻴﺎر ﺑﺎده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻜﺎن ﻧﻪ ﻣﺮد رﻫﻨﺪ. ﻣﺒﻴﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﮔﺪاﻳﺎن ﻋﺸﻖ …

تو بمان و دگران واي به حال دگران ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي کاي خفته گنج … چون کواکب به طواف و به درود آمده‌ايم … سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند.

هفت خوان عشق: سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. غزل شماره ۵۷ …

هر گدای عشق را حافظ نخواند شهریار. موضوعات …. گر من از عشق غزالی غزلی ساخته ام. شیوه تازه ای از …. سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند. ز جوی آب …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر