BESP

غزل روشنانی که به تاریکی شب گردانند

روشنانی که به تاریکی شب گردانند. شمع در پرده و پروانه سر گردانند. خود بده درس محبت که ادیبان خرد. همه در مکتب توحید تو شاگردانند. تو به دل هستی و این قوم به گل …

روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و پروانه سر گردانند خود بده درس محبت که ادیبان خرد همه در مکتب توحید تو شاگردانند تو به دل هستی و این قوم به گل می …

شاعر: محمد حسین شهریار, شعر: روشنانی که به تاریکی شب گردانند , دفتر: گزیده ای از شعار, روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و پروانه‌ی سر گردانند خود بده درس محبت که ادیبان خرد همه در مکتب توحید تو … شاعر مهسا مجدر (غزل لنگرودی).

روشناني که به تاريکي شب گردانند. شمع در پرده و پروانه سر گردانند. خود بده درس محبت که اديبان خرد. همه در مکتب توحيد تو شاگردانند. تو به دل هستي و اين قوم به گل …

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست روز ستاره تا …. که چون چشم غزالان داند افسون غزل سازی به ملک ری که ….. روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و …

منكه چون گل باصفایم پس چراخارم كنید چه شوددلهایتان راضی كه آزارم … قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست ….. روشنانی که به تاریکی شب گردانند

ﺑﻪ ﻣﯽ ﺳﺠﺎدﻩ رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻦ ﮔﺮت ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﮔﻮﻳﺪ. ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﯽ. ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد ز راﻩ و رﺳﻢ ﻣﻨﺰل. هﺎ. ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮏ و ﺑﻴﻢ ﻣﻮج و ﮔﺮداﺑﯽ ﭼﻨﻴﻦ هﺎﻳﻞ. ﮐﺠﺎ داﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎران … ای دﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ. ﮐﻪ دﻋﺎی ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ اﺛﺮی ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را. ﻏﺰل. ٧. ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺻﺎﻓﻴﺴﺖ ﺟﺎم را …… ﻋﺸﻖ داﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺎﻩ رخ او دﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ هﻤﻴﻦ ﺁﻳﻨﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺐ …… روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ اوﺳﺖ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ.

غبار فتنه گو برخیز از آن سرچشمه‌ی طبعی که چون چشم غزالان داند افسون غزل سازی به ملک ری ….. روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و پروانه‌ی سر گردانند

شعر درس محبت از استاد شهریار | دیوان اشعار شهریار روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و پروانه سر گردانند خود بده درس محبت که ادیبان خرد همه در مکتب …

همه ما برخی مواقع اشعاری را می بینیم و به یاد می سپاریم که یادآور احساس و یا حال خاصی است. ….. همان شب حضرت مولانا این غزل را فرمود و حسام الدین چلبی می نوشت و اشکهای خونین می ریخت. ….. رهگذاری خواهد گفت : راستی را شب تاریکی است . …. شعور روشنایی صبح ، تنها امید امتداد تار یکی و سرد شبی است ، …… نفسم را بر می گرداند

کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت … رفت و از گریه ی توفانی ام اندیشه نکرد چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت … ساز غزل سایه به دامان تو خوش بود دو از تو من دل شده آواز چه سازم … مه و ستاره درد من می دانند که همچو من پی تو سر گردانند شبی کنار چشمه پیدا شو میان اشک من چو گل وا …

غزل شمارهٔ 1704: دل بیضهٔ طاووس خیال است به برگیر …… آیینه زمین هستش از روز و شب گردون بیدل چه غم و شادی****خوش باش که ….. کرده‌ست نقاشش درین محفل نیاوردند از تاریکی دلها****چراغی را که باشد …… ورق آینه گرداند****سیلی به تجرد زدم و رنگ گرفتم غزل شمارهٔ 2035: به دل گردی ز هستی یافتم از خویشتن رفتم.

روشنانی که به تاریکی شب گردانند … شعر افسانه شب از استاد شهریار , شعر افسانه شب شهریار , شعر افسانه شب … به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد.

به نظر نگارنده حافظ در جای جای غزلیات خود از واژگانی استفاده می کند که به طور کام. رنگ و بوی … بی عیبی خدای را که روشنایی روز از شب دیجور بر آورد و تاریکی شب دیجور از روشنایی …. که از. بیت دوم این غزل کرده است ، مؤید این قول است . ….. سالک را به تجلی خاص مشرف گردانند ، تا بدان تجلی ، بشناسد قدر و مرتبت خود نسبت با.

بچه ها در اینجا قشنگ ترین بیت ها و شعر هایی که خوندین را بگذارین.. من خودم عاشق دو تاشون … ولی‌ همین تاریکی‌ همین سکوت محض … ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻧَﺪ ﺁﻥ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏزل‌ها … از قناعت به یک خاطره، یک یاد، یک شب مهتاب، از صبوری من و جای ….. صورتم را برمی گردانم ومی روم …… تو با آن دل و جان سرشار از روشنایی

… خندان که خامشم هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب …. که چون چشم غزالان داند افسون غزل سازی به ملک ری که ….. روشنانی که به تاریکی شب گردانند

به سازی پنجه کن جانا که سیمش جاودان خواند. نگارش در … به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد.

از هر حرف حداکثر 25 بیت استخراج شده و در مواردی که کمتر از 25 بیت نوشته شده است؛ فقط همین تعداد از کل مجموعه اشعار استاد شهریار به دست آمده است. …. بــه ســراغ غــزل و زمــرمـه یـار آمـده بـاشـد *** ….. روشــنــانـی کـه بـه تـاریـکـی شـب گـردانـنـد

از قول غزل. کهکشان سیرم و دارم سر پرواز دگر تا به خطی رسم از نقطۀ آغاز دگر کاهی از کوه … به تماشای خود از آینه رو گردانم در نگر همّتم از چشم …. مهتاب هنوز غصه می خورد از خواب دریچه که یک شب باد آمد و برد …. درآمدی به تماشای روشنایی خویش به چشم آینه ها …

ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﻧﻢ ﺑﺮ ﻏﻢ ، ﻏﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ …. و غزل ، بعد تو جان داد این آدم کوکی ، جسدی پشت نقاب است یا مشکل ارســال پیام ، از … روشنانی که به تاریکی شب گردانند شمع در پرده و پروانه سر گردانند خود بده درس …

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن در اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎرف ﭘﯿﺶ از ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ دارد … ﺷﺐ از راه. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب. ،. ﻣﺴﺘﯽ. ،. ﺗﺨﯿﻞ و … ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ. ﺑـﻮدن ﺷـﺐ ارﺗﺒـﺎط … ﺑﻪ،. ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي. واردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺟـﺎت ﺷـﺐ ﺑـﺮ دل ﻋـﺎرف و ﺳـﺎﻟﮏ. درﻣﯽ. آﯾﺪ …. ل و روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ …. اي از ﻏﺰل. ﻫﺎي ﺣـﺎﻓﻆ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از ﺑﯿـﻨﺶ. ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وي و ﻣﺸﺤﻮن از ﺷﻮر و ﺣﺎل ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ …

با توجه به بررسی غزل‌های منزوی می‌توان گفت که استفاده از اقسام تکرار، … شعرهای خود را در چشمبینندگانش، تازه و تر گرداند و شکل جدیدی به آنها ببخشد. …. از صورت‌های گوناگون تکرار در غزل منزوی قرار گرفتن واژه‌ تکراری درون کلمات ترکیبی است. …. هم تنیده است و همچنین می‌تواند روشنایی، تاریکی و سیاهی شب را به ذهن متبادر کند و …

در بیفشان ز لبِ لعلِ غزل خوان که شده طبعِ من قافیه … گاه گاهی مثل خواجو نیمه شب حس می کنم بار سنگین … به مهر آویز و جان را روشنایی ده که این آیین همه شادی است … یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند?! کار خیر …. با شب تاریک و بیم موج و توفان‌ها، دلم

دگرگونی و انقابی را که در اعماق جانش به پا می خیزد نادیده انگارد؟ … آغاز روشنایی ….. سـرمه در چشـم غـزل ” عنـوان مجموعـه شـعری اسـت از شـاعر توانـای شـعر آئینـی معاصـر؛ غامرضـا شـکوهی …. بـه سـایر مرثیـه سـرایان ممتـاز مـی گردانـد. …… بلبـل بوسـتان آل عبـا، هـر نیمـه شـب در خرابـه هـای شـام، بهانـه ی پـدر را مـی گرفـت، در یکـی از تاریـک.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر