BESP

غزل آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد. جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد. اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب. آب رفته است که آن سرو روان بازآورد. نوجوانی که غم دوری او پیرم …

طغرای امان. آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب آب رفته است …

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب آب رفته است که آن سرو روان بازآورد نوجوانی که …

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد. جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد. اشک غم پاک کن اي ديده که در جوي شباب. آب رفته است که آن سرو روان بازآورد. نوجواني که غم دوري او پيرم …

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب آب رفته است که آن سرو روان بازآورد…

فهرست غزلیات, اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را … ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت … روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست … به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست … ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت …. چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید · زهی خجسته زمانی که یار بازآید · اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید · نفس برآمد و …

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد. جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد. اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب. آب رفته است که آن سرو روان بازآورد.

پس از چندی در طلب شمس رهسپار سوریه شد، اما سرانجام بر او آشکار آمد که یار اندر او … دل بی هوشی می افتد و مغلوب ظهور شمس می شود و در پایان غزل می آید: … د/71 حتی در غزلی، با آن که نام شمس دوبار در وسط برده شده مولانا نام خود، «جلال الدین»، را هم در آن گنجانیده است د/1196 ….. می آید» (23) جان مایه ای است که غالبا در اشعار نخستین او می آید.

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را که به ماسوا فکندي همه سايه هما را دل اگر … قول و غزل نوشتنم بيم گناه کردنست …… آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد

قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم ….. صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و سر به …… آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به …

غزل شماره ۳: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. غزل شماره … غزل شماره ۱۰: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. غزل شماره … غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. غزل شماره … غزل شماره ۲۸: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست … غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت …. غزل شماره ۲۵۵: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور.

مکتب حافظ. گذار آرد مه من گاهگاه از … توئی آن نوسفر سالک که هر شب شاهد توفیق چراغت پیش پا دارد …… آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن …

حافظ را به … بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب … نجوید جان از آن قالب جدایی … غزل شماره ۲۰: روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست ….. غزل شماره ۲۵۵: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور …

شعر حافظ:دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و … غزل ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت … غزل ۲۰: روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست … غزل ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت … غزل ۱۶۸: گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد … غزل ۲۵۵: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور.

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد.

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. زان رو سپرده‌اند به … خیره شد چشم دل از جلوه مستانه او تا زدم چشم به هم مهلت دیدار گذشت. نوشته شده در … و دل و هوش مدار کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد … نه همین سر که تن و جان و جهان یکسر از اوست … نرود نقش تو از پرده ی پندار امشب. بودم امید چو …. شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند.

دل و ﺟﺎن ﻓﺪاي روﻳﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﻋﺬار ﻣﺎ را. ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺟﺮﻋﻪ … ﻏﺰل. 7. ﺻﻮﻓﻲ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ آﻳﻨﻪ ﺻﺎﻓﻴﺴﺖ ﺟﺎم را. ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮي ﺻﻔﺎي ﻣﻲ ﻟﻌﻞ ﻓﺎم. را. راز درون ﭘﺮده ز رﻧﺪان ﻣﺴﺖ ﭘﺮس. ﻛﺎﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺴﺖ زاﻫﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎم …. 23. ﻏﺰل. 20. روزه ﻳﻚ ﺳﻮ ﺷﺪ و ﻋﻴﺪ آﻣﺪ و دل …. ﺑﺎزآي ﻛﻪ ﺑﺎزآﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﻓﻆ …… ﻆ ﺷﺮاب و ﺷﺎﻫﺪ و رﻧﺪي ﻧﻪ وﺿﻊ ﺗﻮﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﻓﻆ. ﺳﺮود زهﺮﻩ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺁورد ﻣﺴﻴﺤﺎ را. ﻏﺰل. ۵. دل ﻣﯽ. رود ز دﺳﺘﻢ ﺻﺎﺣﺐ دﻻن ﺧﺪا را …. ات ﺑﺎزﺁورد. ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺎﻣﻮر و دوﻟﺖ ﻣﺎدرزادت. ﺣﺎﻓﻆ از دﺳﺖ ﻣﺪﻩ دوﻟﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح. ور ﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺣﻮادث ﺑﺒﺮد ﺑﻨﻴﺎدت …. ﭘﺮدﻩ ﺳﻤﺎع. ﺑﺮ اهﻞ وﺟﺪ و ﺣﺎل در هﺎی و هﻮ ﺑﺒﺴﺖ. ﺣﺎﻓﻆ هﺮ ﺁن ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮرزﻳﺪ و وﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺖ. اﺣﺮام ﻃﻮف ﮐﻌﺒﻪ دل …. ام ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش. ﮐﺎﻧﺪر اﻳﻦ دﻳﺮ ﮐﻬﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﮑﺒﺎران ﺧﻮش اﺳﺖ. ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺗﺮک ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺘﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺷﺪﻟﻴﺴﺖ.

کسی که در حضور تو غـزل ارائه می کند حـرف نمی زند تو را ،عمل ارائه می کند فقـط برای کام خود لـب تو …. آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد .

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. O chaste beloved … روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست. The fast the …. Poem 86; ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت …. Poem 168; گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد … Poem 174; مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

حافظ/غزلیات/غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت … شماره ۲۷: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست; حافظ/غزلیات/غزل شماره ۲۸: به جان خواجه و حق قدیم و عهد … و برفت; حافظ/غزلیات/غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت …. خم ابروی تو با یاد آمد; حافظ/غزلیات/غزل شماره ۱۷۴: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد …

غزل از فروغی بسطامی (ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما); ۵۲۴ ماهور. غزل از … غزل از حافظ (مژده‌ای دل که دگر باد صبا بازآمد); ۵۶۴ سه‌گاه. غزل از سعدی … غزل از سایه (شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت); ۱۷ بیات زند. … غزل آواز از حافظ (ترسم كه اشك بر غم ما پرده در شود); ۷۹ بیات زند. … شعر از حافظ (من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی‌کنم); ۳۹۹ شور. غزل …

سحر صوت خوش لالای جانان به جسم مردگان بازآورد جان از کانال سحر رحیمی **38 جناب خان, خندوانه, بوشهر, لالای, جانان, مردگان, … آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد(قادری) 3:57 …

بعد از فوت پدر به ایران آمد و نزد عموی خود دوستعلیخان به مازندران رفت. او ابتدا … غزل شمارهٔ 2. تا اختیار کردم … تا ترک جان نگفتم، آسوده دل نخفتم. تا سیر خود … چنان گفتم غزل در خوبی رعنا غزال خود. که گر بر …. چنین که برده شراب لبت ز دست مرا ….. گر آن شاهد که دیدم من ببیند دیدهٔ زاهد. نخست از …… با سپاه غمزه بازآمد پی تسخیر دل.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر