BESP

عزت ملی, هویت ملی منافع ملی, فرهنگ کار

بِرْد «Beard» خود یکی از کسانی است که منافع ملی را بدین معنا به کار برد و آن را از …. نظیر استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، هویت فرهنگی، رشد و توسعه اقتصادی و. ….. ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به …

۳۰۶)، ناسیونالیسم توسعه طلب (هی وود، ۱۳۷۹: …

هویت ملّی همیشه پامال چیزهایی شده است که به‌عنوان منافع ملت ایران به نظر مدیران و تصمیم‌گیران و … اگر کار خیری انجام می‌شود بر اساس نگاه اسلامی است. اگر امنیت فرهنگی و روانی در جامعه ما در حد زیادی وجود دارد به برکت اسلام است. …. امام خمینی(ره) عزّت و سعادت را در سایه ایستادگی و تحمل سختی‌ها می‌دانند و می‌فرمایند: «من …

هدف مقاله‌ حاضر، تبیین و تحلیل وضعیت هویت ملّی با تأکید بر ابعاد ششگانه آن، در … که میانگین هویت ملی پاسخگویان در حد متوسط و تعلق افراد به ابعاد فرهنگی، زبانی و … در تعاریفی دیگر، هویت به معنای وجه تمایز اعضای یک جامعه از دیگران به کار رفته … تعلق دارند و از منافع مشترک، تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک برخوردارند.

روي آوري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺣﺰﺑﻲ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻲ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ . در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﻲ … اﻟﮕﻮﻫﺎي رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﺗ. ﺤـﺎد ﻣﻠـﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ … ﺷﺮﻳﻌﺖ، و ﻫﻢ زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش دﻳـﻦ اﺳـﻼم ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ …… ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار دﻳﻦ داران، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻳﺾ دﻳﻨـﻲ و ﺣﻔـﻆ. اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ …

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﺎن و در اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﻫﺮ. ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد … ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ، ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ، درﺻﺪد. ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑ ….. ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎز و ﻛﺎر. ﺟﺪي و ﻣﻮﺛﺮ …. ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ دارد و ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ اﺻﻴﻞ ﺗﺮ و ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي.

در این یادداشت تلاش می گردد رابطه مفهومی میان عزت ملی و منافع ملی تبیین گردد. … موجود (تجدیدنظر طلبی)، حفظ وضع موجود (محافظه کاری) و سیاست افزایش پرستیژ در … خارجی است که این مورد خود نشان دهنده نوعی از عزت اندیشی است که البته در فرهنگ … بین الذهانی، هویت دولت را می سازد و نهایتا بر این مبنا منافع ملی تعریف می شوند.

منابع کلیدی روابط بین‌الملل بر اهمیت و جایگاه منافع ملی در طراحی سیاست خارجی … اسلام سیاسی، مفهومی ترکیبی از هویت ملی و هویت دینی است؛ این ترکیب، مسائلی را … در دوره ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات، یکی از اقدام‌ها و اهداف اصلی، ترویج زبان … و حکومت‌های سکولار را هدف‌گرفته‌بودند، در دستور کار قراردهد (راکل، 2007: 186).

میهن دوستی و ناسیونالیسم در دو سر طیف دلبستگی ملی با تعاریف، جهتگیریها و … ناسیونالیسم یکی از مفاهیمی بود که به وحدت ملی و فرهنگی و هویت تاریخی ملل کمک …. ملتها و مراحل مختلف توسعهشان به کار برده است، طرز جهتگیریِ آشکار ناسیونالیستی … را منبع مهم دلبستگی و عزت نفس میداند که به افراد هویت و احساس تعلق میدهند.

چکیده این مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس عناصر هویت ملی … سازه انگاری در مورد آنارشی و توازن قوا، روابط میان هویت دولت و منافع، پیچیدگی قدرت و. …. کرد و عناصر فرهنگ ایرانی در برابر عناصر اسلامی آن قرار دادند که عامل این کار هم …

نقش قدرت ملی در تأمین امنیت و تحقق آرمانها و اهداف ملی بر هیچ کس پوشیده نیست. … حضرت امام باقر(ع)در حدیث شریفی فرمودند که خداوند می فرماید: به عزّت و جلال و …. خداوند در قرآن کریم خود را قدرت مطلق و قادر به انجام هر کار معرفی می ….. وحدت ملّی و هویت ملّی از عناصر اصلی فرهنگی تولیدکنندۀ قدرت ملّی به شمار می آیند.

انقلاب اسلامی به هویت دینی و ملی عزت بخشید …. از انقلاب، و عزت و شکوفایی ملت ایران در سایه حاکمیت ملی و احترام به فرهنگ دینی مردم و فرهنگ ملی را به عنوان دوران بعد از انقلاب یاد کرد. …. سقوط کرد و یک نظام اسلامی روی کار آمد، اسم این نظام اسلامی چیست؟ …… درخواست چین و روسیه برای تشکیل جلسه شورای امنیت.

تهدید علیه امنیت ملی صبغه نظامی داشت و از این رو بود که شاه همواره با گوشزد کردن خطر تهدید کمونیسم و …. یگر، امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با …. شود، تمدن نیز مطرح است، برای همین فرهنگ و تمدن را معموال مترادف هم به کار برده ….. با عزّت و سربلندی و استغناء در مجامع جهانی شرکت می.

در قدرت نرم، دیگران بیش از آنکه به کاری مجبور شو ند، به همکاری گرفته می‌شوند و این … امروزه، عرصه سیاست بین‌الملل، به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی قرار دارد. … قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت ملی اصطلاحات و ترکیبات …. سیاست خارجی می‌تواند اهداف و منافع ملی خود را بدون کاربرد زور با کمترین هزینه، …

فظ شرافت فردی و ملی، نگاه غرورآمیز به مسائل داخلی و بین. المللی و پرهیز … های هویتی، عزت. مندی نظام جمهوری اسالمی و پرهیز از … طرف مقابل می تواند تامین کننده امنیت هویتی جمهوری اسالمی ایران باشد. واژگان کلیدی: … گیری رفتار سیاست خارجی یک کشور را. در فرهنگ. و هویت ریشه. یابی می … ا در دستور کار قرار داده. اند اما. » همه. «.

بررسي مفاهیم هویت و منافع ملي در بیانات و کدگذاری اولیه. : با توجه به پاژوهش … گانه و همه فعاالن سیاسی و فرهنگی بدانند كه حفاظ مناافع ملای. در وحدت كلمه و … بگذارند و مثل يک تیم كار كنند. آن ….. دفاع از شخصیت ملی، از عزت ملی، از هويت ملی، از عقید.

امنیت ملی، منافع ملی، وحدت ملی اسلامی، راهبرد دفاعی، مقام معظم رهبری … و ابزارهای انحصاری بین المللی خود را به کار گرفته تابه به امنیت و وحدت ملی ایران ضربه ….. وجود دشمن مشترک، فرهنگ و آداب و سنن مشترک، نژاد واحد، هویت ملی. …. امام می دانست که اگر ما به اسلام متمسک شویم هم عزت دنیا و هم رفاه مادی، هم قدرت سیاسی، هم آسایش و هم امنیت.

طرح مسأله امنیت و ثبات فرهنگی و سیاسی، مهم ترین و برجسته ترین چهره و درونی ترین … بنابراین فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ ملی هرکشوری است. …. يکي از عوامل تعيين کننده رفتار و در نتيجه فرهنگ و هويت و نيز چندو چون ساختار قدرت ايران بوده است. ….. در واقع خاتمي به موضوع توسعه سياسي به عنوان يک کار فرهنگي نگاه نکرده …

ملاحظه مي کنيد که فقط پارامترهاي مادي در تعريف منافع ملي به کار نرفته … و ملي، وجود دشمن مشترک، فرهنگ و آداب و سنن مشترک، نژاد واحد، هويت ملي.

فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست، بنای کار برآن. فلسفه ای …. شده باشد.. در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش … نهادي است اجتماعی و فرهنگی و سازمان يافته كه به عنوان … همة ابعاد، زمينه های مناسب تكوين و تعالي پيوستة هويت …. چارچوب منافع و مصالح ملی …. عزت نفس، امانتدار، دانا وتوانا، پاكدامن و با حيا، انتخابگر و آزاد.

تازیان و تاتارها، هویت و مسئولیت ملی و عزت ملی مردم ایران را با ایجاد … هرچند ممکن است خود ندانند یا مثل اکثریت مردم از روی ترسی یا به مصلحت منافع کتمان کنند. به هر حال آغاز و اول ریشه کنی فرهنگ حاکمیت در دستور کار الهی قرار گرفته است و این همان …

57 : داشته باشند، دموکراسی به نام منافع ملی محدود می شود (اوزکریملی 1383. هانس کوهن در …… ترجمه عزت الله فولادوند . نگاه نو .

آنچه در این گفتار مورد نظر است، تبیین و توضیح مفهوم «هویت ملی» با استمداد از مطالب … فطریات، هویت، خودباختگی، ملیت پرستی، مقیاس ملیت، فرهنگ، هویت اسلامی. … کند و مخصوصاً با شناختن و پی بردن به چنین خودی است که عزت و کرامت و تعالی خود … به جان یکدیگر بیفتند و یا اینکه اصطفا و انتخاب از مقام بالاتری در کار است.

… اسلامی ایران که خود را در پیوند فرهنگی دینی، نزدیکی جغرافیایی و تامین منافع ملی با …. تغییر وضع موجود و انقلاب در کشورهای محافظه کار و غرب گرا در منطقه می باشد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی طبق مولفه های هویتی خود از سیاست حفظ وضع موجود در …… هستند حمایت میکند زیرا اصل «اقامه عزت اسلامی» و «مبارزه با متجاوز» مطرح است.

داد،سی ایچ (1362)؛رشد سیاسی،ترجمۀ عزت اللّه فولادوند،تهران:نشر نو.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور؛ … الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در آن سند نظام هویت معتبر در فضای … رئیس جمهور در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن: … برجامی، نشانه باز گذاشتن فضای دیپلماسی است/هدف از ایستادگی، رسیدن توام به عزت و منافع ملی است.

حفظ هويت و شــاكلة ملت منوط به برطرف كــردن نقايص و اصالح. )1390(رخنه های …. نگاشــت نهادی، تقسیم کار ملی و استانی و نظام مدیریت راهبردی. فرهنگی کشور بوده و …. علیه منافع ملی جمهوری …. استقالل و ســربلندی جامعه اسالمی و ایمانی در اندیشه و عزت:.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر