BESP

بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و اجرای آن در بیمارستان

پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پایان نامه برای …

روش هزینه یابی بر مبناي فعاليت (ABC) توانايي شناسايي دقيق هزينه ها و ارائه اطلاعات غير … نتیجه گیری : با توجه به حجم خدمات تصویری ارائه شده در دوره مورد بررسي و …. که هدف از اجرای آن ارائه یک الگوی کاربردی قابل استفاده در سایر بیمارستان های …

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( فرهنگ فعلی تعیین بودجه دستگاه ها را که … اجرایی ناگزیر به اصالحات ساختاری در زمینه اتخاذ سیاست هایی برای کاهش هزینه … سازمان های مختلفی اعم از بانک ها، بیمارستان ها، موسسات آموزش عالی و سایر بخش هاي …

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ABC ). ) ﺟﻬﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ. ﺩﻭﻟﺘـﻲ … ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺭﺍ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ … ﻓﻮﺍﻳـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺍﺟـﺮﺍﻱ …… ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ.

تحلیلی به صورت مقطعی بر اساس اطاعات سال مالی 1391 و با استفاده از 8 گام روش روش اجرا: … هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مرکز بهداشتی درمانی، قیمت تمام شده واژه های … بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز اشاره نمود؛ که نشان دادند ….. Mohammadi E. Computing cost price by using activity based costing (abc).

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ” )ABC(. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد . ﻟﺬا در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﺷﺶ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﻓﺎزي، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ” ﻫﺰﻳﻨﻪ …. اﻳﻦ روش از ﻟﺤﺎظ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا آﺳﺎن ﺑﻮده و … ﺑﺨﺶ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ABC.

ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، از اﻟﮕـﻮي. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎن. ﮔﺮا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ: روش. ﻫﺰﯾﻨﻪ … ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ،. دﺷﻮاري. ﻫﺎي اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺪاول ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺮ. ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﮐﺎراﯾﯽ، ﺑﻬﻨﮕﺎم. ﺑـﻮدن و ﺑـﻪ. روز ﺑـﻮد ….. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي و ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺳﺆال. ﻫـﺎي اﯾـﻦ …… (ABC) in a Peruvian NGO …

تأمین. اجتماعی. اصفهان. بر. اساس. روش. هزینه. یابی بر مبنای فعالیت. زمان. گرا. و. مقایسه. آن …. هزینه. یابی و. تحلیل آن می. تواند مدیران بخش. ها، درمانگاه. ها،. بیمارستان ….. بهای تمام. شده. هر واحد خدمت. رسانی در داروخانه. های مورد. بررسی. را بین. 16. 3/. یورو …… در اجرا،. كنترل هزینه. ها. و برنامه. ریزی. بر. ای. تخصیص. هزینه. ها می. تواند. به.

تحقیق رشته حسابداری با موضوع بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و اجرای آن در بیمارستان ، در قالب فایل Word و در حجم 49 صفحه.

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( در تعیین. هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان: مطالعه موردی. مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز. چكيده.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی منتخب … ادغام واحدهای باخدمات مشابه باتوجه به ظرفیت پذیرش آنها و همچنین سازماندهی اجرای … اطلاعاتی در زمینه تخصیص منابع دولتی بین بیمارستان ها.

گواهی … مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بود که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده بود.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. (. ABC. ) ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آ. ﻣﻮزش … زش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاري. (. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي. ﺣﻮزه رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه و … اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺘﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد . .3 …… ﺗﻤﺎم ﺷﺪه رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دروس آن ﻧﻈﺮي اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. رﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه …

۲ ) نمونه ای ….. ۲ _۵ ) مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم سیستم هزینه …

بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی موجود در محل مورد مطالعه و …

ABC. ) در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. ➢. 77. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ …. ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﮐـﺰ … ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﯿـﺪي از اﺟـﺮا و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي.

93. اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی. دوﻟﺘﯽ …. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻣﺜﺒﺖ آن اﯾﻦ ﺳﯿ. ﺴﺘﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ. ،ﻫﺎ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ،ﻫﺎ … ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ. ABC. در دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ. ﺑﺎ.

1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی 22.

ﺎي ﻗﻠﺒﯽ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ. )ع(. ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد و. روش. ﮐﺎر …. 1393. ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. (. ABC. ) ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ … ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي. آن. ﺳﺎزد. از. ﻃﺮف دﯾﮕﺮ.

مبنای فعالیت (ABC)، ضمن بررسی سیستم های نرم افزاری در واحد. مورد مطالعه (دانشگاه علوم …. پیاده سازی و اجرای سیستمهای هزینه یابی و مدیریت. بر مبنای فعالیت …. مالی اداری آذرخش و سیستم اطلاعات بیمارستانی در. اکثر قریب به …

کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت در مدیریت عملکرد … اعتبارات هزينه ي از محل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاه هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي يابد. … در حسابداری صنعتی هزینه همان قیمت تمام شده است که منابع تولید شده برای … ABC) اقتصادي را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

امکان سنجی استقرار ABC پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان پایان نامه بررسی سیستم بهای تمام …

بیمارستان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگ. را … بررسی. و. مقایسه. نتایج. حاصل. از. مدل. هزینه. یابی. بر. مبنای. فعالیت. ) ABC). و. هزینه. یابی …. مبنای. فعالیت. در. بیان. تئوریکی. ساده. و. قابل. فهم. است. ولی. در. عمل،. اجرای. آن.

طول دوره مورد بررسی، بالغ بر ۱۰۹٪ سود محصولات تولیدی کارخانه می باشد. مقدمه. هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABC یکی از روشهای نوین هزینه یابی محصولات و. خدمات است …. با توجه به قابلیتهای سیستم ABM و مراحل اجرا و بکارگیری آن، در این مطالعه …… نظام بیمارستانی مقاله پذیرفته شده در اولین همایش مدیریت بیمارستانی، تهران.

ﻗﯿﻤﺖ. ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. ﺧﺪﻣﺎت،. ﺿﺮورت. اﻣﺮوز. ﺻﻤﺪ. ﺟﻌﻔﺮي. ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ. (. رﺋﯿﺲ. اداره. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. و. ﺑﻮدﺟﻪ. ) …. Activity Based Costing. ﮐﻪ. اﺻﻄﻼﺣﺎًً. ﺑﻪ. ABC. ﻣﻌﺮوف. اﺳﺖ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ. ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،. از …. آذرﺑﺎﯾﺠﺎن. ﺷﺮﻗﯽ. اﺟﺮا. ﺷﺪه. اﺳﺖ. در. ﺻﻮرت. ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺿﻤﻦ. رﻓﻊ. ﻧﻮاﻗﺺ. آن،. اﺟﺮاي. ﮐﺎر. در. ﺳﺎﯾﺮ …. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺑﻬﺎي. ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. ﺧﺪﻣﺎت. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. دوﻟﺘﯽ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. ﺑﯿﻤﺎ …

ﺑﻬﺎ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و … ﻫﺰﯾﻨﻪ. اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﯿﺰات. وﻣ. ﻮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺟﺮاي روش. ﺑﻬﺎ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه … ABC. ﯾﮏ روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺑﻬﺎي. ﺗﻤﺎم ﺷﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ. ﻣﺤﺼ. ﺮﻮل ﺑ … ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺛ. ﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ.

1فوايد ناشي از اجرا و بكارگيريسيستم پيشنهادي 11

فایل ورد بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و اجرای آن در بیمارستان دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر