BESP

آری از پشت کوه آمده ام . . .

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد. برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد … برای به عرش رسیدن دیگری …

از استاد محمد بهمن بیگی : آری از پشت کوه آمده ام، چه میدانستم اینور کوه باید برای ثروت حرام خورد برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را …

آری از پشت کوه آمده ام چه می دانستم اینور کوه باید برای ثروت، حرام خورد برای عشق، خیانت کرد برای خوب دیده شدن، دیگری را بد نشان داد وبرای به عرش …

میگویند از پشت کوه امده ای … آری از پشت کوه آمده ام !!! چه میدانستم این ور کوه باید برای ثروت حرام خورد برای خوب دیده شدن دیگری …

آری من از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش.

آری از پشت کوه آمده ام. چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش …

آری از پشت کوه آمده ام چه می دانستم اینور کوه باید برای ثروت، حرام خورد برای عشق، خیانت کرد برای خوب دیده شدن، دیگری را بد نشان داد وبرای به عرش …

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن.

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد. برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد. برای به …

آری از پشت کوه آمده ام، چه میدانستم این طرف کوه باید برای ثروت،حرام خورد! برای عشق،خیانت کرد! برای خوب دیده شدن،دیگری رابد نشان داد! برای به عرش رسیدن.

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به …

آری از پشت کوه آمده ام! چه می دانستم اینور کوه باید برای ثروت حرام خورد برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن دیگری را به …

همه ارزوهامو ازم بگیر اما فقط کنارم باش.

آری از پشت کوه آمده ام…. چه میدانستم اینور کوه باید برای ثروت حرام خورد…. برای عشق خیانت کرد…. برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد…. برای به عرش.

آری از پشت کوه آمده ام… چه میدانستم این ور کوه باید برای ثروت ُحرام خورد !!! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن.

آری از پشت کوه آمده ام !!! چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت حرام خورد چه می دانستم به ربا سازمان یافته میگویندبانک چه می دانستم به قمارسازمان …

آری از پشت کوه آمده ام … چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟ ؟؟ برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش.

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد… برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد… برای به عرش.

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن دیگری را …

اری من از پشت کوه امده ام چه می دانستم این ور کوه باید برای عشق خیانت کرد!

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه برای ثروت باید حرام خورد … برای عشق ، باید خیانت کرد برای خوب دیده شدن ، باید دیگری را بد نشان داد آری.

برچسبآری از پشت کوه آمده ام آمده ام آموزش استاد محمد بهمن بیگی ایران بنیانگذار بهمن بهمن بیگی بیگی پشت عشایری کوه محمد محمد بهمن بیگی.

آری از پشت کوه آمده ام……. چه میدانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد! برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد! برای به عرش رسیدن دیگری …

آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟! برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد برای به عرش رسیدن.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر